MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ.1

2.FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 2 – ZAŁ. 1.A

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 3

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 4

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (w tym BIOZ):

OPIS TECHNICZNY - PATRZ ZAŁĄCZNIKI: POZ. 5 – 12

BIOZ - PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 13

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 14 – 16

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 17 - 20

8. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ. 21