MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Kryrach, zgodnie z dokumentacją projektową
Numer ogłoszenia: 101576 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Kryrach, zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Publicznego w Kryrach, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanej dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje likwidację istniejącej kotłowni c.o. zlokalizowanej w Domu Nauczyciela w Kryrach, wybudowanie nowej kotłowni gazowej wolnostojącej dobudowanej do budynku szkoły o wymiarach zewnętrznych 5,72m x 7,22m, doprowadzenie do nowej kotłowni przyłącza wod.-kan., c.o., c.w.u., gazu elektroenergetycznego, przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego układu grzewczego. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45331000-6 Instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii energetycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (roboty ogólnobudowlane), zał. 1.A b) formularz przedmiaru robót (technologia kotłowni gazowej), zał. 1.B c) formularz przedmiaru robót (przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przekładka wodociągu), zał. 1.C d) formularz przedmiaru robót (instalacje elektryczne i sterowania), zał. 1.D e) formularz przedmiaru robót (wewnętrzna instalacja gazowa), zał. 1.E f) projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczno-konstrukcyjna), zał. 6.1 g) projekt budowlano-wykonawczy (część technologiczna kotłowni), zał. 6.2 h) projekt budowlano-wykonawczy (przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przekładka wodociągu), zał. 6.3 i) projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna), zał. 6.4 j) projekt budowlano-wykonawczy (wewnętrzna instalacja gazowa), zał. 6.5 k) informacja BIOZ, zał. 7 i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową oraz: l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty ogólnobudowlane, zał. 8.1 m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część technologiczna kotłowni, zał. 8.2 n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przekładka wodociągu, zał. 8.3 o) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne i sterowania, zał. 8.4 p) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wewnętrzna instalacja gazowa, zał. 8.5 Uwaga: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.10.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.30.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZGODNIE Z PKT 8 SIWZ: 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: - wymagane minimum: wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (modernizacji) systemu ogrzewania gazowego w obiektach użyteczności publicznej, w rozumieniu par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę na realizację przedmiotowego zamówienia. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. Dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną robotę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu i wartości zamówienia, d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, lub jedną osobą posiadającą wszystkie ww. uprawnienia. - osoby, które posiadają uprawnienia nadane w innym brzmieniu, na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wymaganym w postępowaniu, są zobowiązani do załączenia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności bez ograniczeń, - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek będzie oceniany łącznie. e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem lit. d tiret drugi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem lit. d tiret drugi, - dla osób wymienionych w zał. nr 5 wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: a) udzielenie 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1, b) złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, c) złożenie wypełnionych załączników 1.A - 1.E do formularza oferty, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. 15 SIWZ. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, 1.A - 1.E, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14111,14113/14113/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).