MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 08.12.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 05.11.2015 r.

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.)”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Czy jest to pierwsza zmiana Sprzedawcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: Tak.

 

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty, pełnomocnictwa niezbędne do procesu zmiany Sprzedawcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: Tak.

 

PYTANIE 3:

Wykonawca sugeruje przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji sprzedaży. Termin 01.01.2016 jest terminem  nierealnym z uwagi na formalności  jakie należy przeprowadzić w procesie zmiany Sprzedawcy. Wykonawca sugeruje termin rozpoczęcia sprzedaży najwcześniej  od 01.02.2016.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu realizacji sprzedaży, gdyż w pkt. 4 SIWZ zamawiający dopuścił późniejsze rozpoczęcie realizacji zamówienia z uwagi na „formalności jakie należy przeprowadzić w procesie zmiany sprzedawcy”, wskazując że: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy (umów – patrz. pkt. 3.8 SIWZ), ale nie wcześniej niż od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu lub zakończeniu dotychczas obowiązującej umowy (obowiązujących umów) na dostawę gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 (wykaz punktów poboru gazu) zostały wprowadzone zmiany dotyczące terminu obowiązywania aktualnych umów dla n.w. punktów poboru gazu:

-              Dom Kultury w Suszcu: do 20.02.2016 r.

-              Remizo-świetlica  w Kryrach: na czas nieokreślony

-              Remizo-świetlica w Mizerowie: na czas nieokreślony

-              Remizo-świetlica w Rudziczce: na czas nieokreślony

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2015 r. zamieszczona w zakładce do ogłoszenia o zamówieniu na realizację w/w zamówienia. W związku z tą zmianą zamawiający przedłużył termin składania ofert.

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: Tak.

 

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Z akcyzy są zwolnione wszystkie punkty poboru gazu wymienione w zał. nr 7, za wyjątkiem:

-              Domu Kultury w Suszcu

-              Remizo-świetlicy  w Kryrach

-              Remizo-świetlicy w Mizerowie

-              Remizo-świetlicy w Rudziczce

Pozostałe punkty korzystają ze zwolnienia na mocy art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (paliwo gazowe przeznaczone jest do celów opałowych).               

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w formularzu oferty w pkt. 1, wykonawca wylicza cenę ofertową netto i brutto bez akcyzy!

Dopiero na etapie realizacji zamówienia i fakturowania, zgodnie z pkt. 16.7 SIWZ:

"(…) Do cen jednostkowych netto zostaną doliczone stawki podatku VAT i akcyzy zgodnie z obowiązującymi w okresie dostawy przepisami regulującymi wysokość tych stawek.”

 

PYTANIE 5:

Czy możliwe będzie poznanie profilu zużycia gazu w rozbiciu na poszczególne miesiące i kWh?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W zał. nr 7 do SIWZ (wykaz punktów poboru gazu) zamawiający wskazał planowane zużycia gazu w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji zamówienia.

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas