MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SUSZEC - 2009 R.
Numer ogłoszenia: 255708 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SUSZEC - 2009 R..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009r., zwana dalej zamówieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części: Część 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - oświetlenie uliczne. Sumaryczna moc zamówieniowa ok. 102,9 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 68 szt. Całkowite zużycie energii 455665 kWh na podstawie 2008 roku, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 2266 kWh, Dzienna C12 b - 186584 kWh, Nocna C12 b - 266815 kWh Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1a`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej. Część 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec. Sumaryczna moc zamówieniowa ok. 194,4 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 10 szt. Całkowite zużycie energii 86482 kWh na podstawie 2008 roku, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 84818 kWh, Dzienna G11 całodobowa - 1664 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1b`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAWIERA PKT 8 siwz: 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 Do realizacji zamówienia mogą przystąpić wykonawcy, którzy posiadają zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną pomiędzy Sprzedawcą a OSD Vattenfall Distribution Poland S.A. - przynajmniej do 31.12.2009r. 8.2 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.3 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) aktualną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - dotyczy tylko podmiotów zbiorowych, e) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 2. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku: formularz oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1a i, lub 1b do niniejszej SIWZ. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z w.w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1a i, lub 1b oraz zał. nr 2 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: J.W.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13125/13125/.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - oświetlenie uliczne..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - oświetlenie uliczne. Sumaryczna moc zamówieniowa ok. 102,9 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 68 szt. Całkowite zużycie energii 455665 kWh na podstawie 2008 roku, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 2266 kWh, Dzienna C12 b - 186584 kWh, Nocna C12 b - 266815 kWh Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1a`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec - 2009 r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec. Sumaryczna moc zamówieniowa ok. 194,4 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 10 szt. Całkowite zużycie energii 86482 kWh na podstawie 2008 roku, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 84818 kWh, Dzienna G11 całodobowa - 1664 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1b`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.