MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 1

 

II. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. 1 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 2

 

II. FORMULARZ WYCENY - ZAŁ. 1.1 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 3

 

III. WYKAZ PUNKTÓW POBORU PALIWA GAZOWEGO – ZAŁ. 1.A DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI – POZ. 4

 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAŁ. NR 2 i 3 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5

 

V. WYKAZ DOSTAW – ZAŁ. NR 4 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6

 

VI. ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW – ZAŁ. NR 5 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 7

 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  - ZAŁ. NR 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 8