MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 18.09.2017

 
Formularz
Ogłoszenie nr 500029932-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Kryry:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587233-N-2017 
Data: 2017-09-12 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna, Krajowy numer identyfikacyjny 072348307, ul. Wyzwolenia  116, 43-265  Kryry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 606736203, 609794480, e-mail marcink.prywatny@gmail.com, crasivo@wp.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI