MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu
Numer ogłoszenia: 154103 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, w rozumieniu ogółu dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu, zwanej dalej dokumentacją projektową oraz uzyskanie wymaganych prawem: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę). Dokumentacja winna być sporządzona w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności: - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.), - Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), - Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in. - sporządzenie projektów wykonawczych, dla robót wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót remontowych i dostaw nie wymagających pozwolenia, - uzyskanie stosownych uzgodnień w zakresie sposobu wprowadzania ścieków do środowiska oraz sporządzenie projektu w tym zakresie z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, - Wykonawca ma obowiązek tak przygotować projekt, aby podczas realizacji inwestycji mogła zostać zapewniona stała praca istniejącej oczyszczalni ścieków. Wykonawca przygotuje stosowne dokumenty i zapewnienia, które umożliwią na czas prowadzenia robót uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 3.3 Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy: a. Na podstawie wytycznych projektowych, po konsultacji z operatorem oczyszczalni, wizji terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zadania badań przeprowadzonych we własnym zakresie przez Wykonawcę, Wykonawca opracuje Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych, która będzie stanowiła po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i jego wykonania. Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 3 egzemplarzach celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać w szczególności: - Część opisową - Obliczenia technologiczne - Obliczenia hydrauliczne - Projekt zagospodarowania terenu - Rysunki obiektów projektowanych i modernizowanych - Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń wraz z gwarancjami producenta - Zapewnienia dotyczące warunków odprowadzenia ścieków do odbiornika b. Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD-DVD) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.). c. Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów i urządzeń, które mają być wykorzystane, modernizowane lub są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. d. Dokumentację geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych osób o przydatności gruntu dla celów zamierzonej inwestycji. e. 7 egzemplarzy wielobranżowego Projektu Budowlanego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu, opracowanego dla robót wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: - komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, - informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ), Powyższa Dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszcu. Dokumentacja powinna być opracowana w sposób umożliwiający etapową realizację inwestycji. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów oczyszczalni. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii, map i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. f. 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizację inwestycji. g. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (w tym w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi), normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. h. Dokumentację wymienioną w punktach a) do g), poza egzemplarzami wydrukowanymi, Wykonawca dostarczy również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna ww. Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: Rysunki, schematy, diagramy - format Auto CAD Opisy, zestawienia, specyfikacje - format MS Word, MS Excel Harmonogramy - format MS Project i. przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w pgf. od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) - w ilości 3 egzemplarzy, j. kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz 1389), - w ilości 3 egzemplarzy, k. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określania standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w pgf. 12, 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) - w ilości 3 egzemplarzy, l. wszelkie dokumenty, pozwolenia, opinie i uzgodnienia oraz inne dokumenty, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. ł. Dokumentację wymienioną w punktach i) do l), poza egzemplarzami wydrukowanymi, Wykonawca dostarczy również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna ww. Dokumentacji projektowej wykonana zostanie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.10.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych załącznika nr 2 (Dz.U. z 2005r. nr 212 poz.1766), w formatach: 1 x PDF (cała dokumentacja) i 1 x WORD (opisy) z uwzględnieniem pkt 3.3 lit. h) SIWZ Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Przyjmuje się, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie wliczone w cenę ofertową. Uwagi: Założone przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia techniczne powinny uwzględniać zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29, w taki sposób, aby na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, wykonawcy robót budowlanych mogli zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do: - informowania Zamawiającego o postępie prac, - umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli prac projektowych, - uwzględnienia w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego uwag, - przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypis