MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 191453 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, zwanego dalej zamówieniem. 2. Świadczenie usług pocztowych będzie polegało na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: a) przesyłek krajowych: przesyłki listowe nierejestrowane zwykłe ekonomiczne, przesyłki nierejestrowane zwykłe priorytetowe, przesyłki polecone ekonomiczne, przesyłki polecone priorytetowe, przesyłki polecone ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru, przesyłki polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru, b) przesyłek zagranicznych: przesyłki listowe zwykłe ekonomiczne, przesyłki polecone ekonomiczne, przesyłki listowe polecone ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru, przesyłki listowe polecone priorytetowe, przesyłki listowe polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru, c) paczek pocztowych krajowych: paczki pocztowe ekonomiczne, paczki pocztowe ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru, paczki pocztowe priorytetowe, paczki pocztowe priorytetowe za potwierdzeniem odbioru, d) przesyłek z zadeklarowaną wartością krajowych; e) zwrotów przesyłek. 3. Przez przesyłki, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki: a) zwykłe ekonomiczne - nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym, b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym, c) rejestrowane- przesyłki pocztowe przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru, d) polecone - przesyłki listowe rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, e) polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym, f) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym, g) polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, h) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, i) przesyłki z zadeklarowaną wartością, są to przesyłki rejestrowane, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. 4. Przez paczki pocztowe, rozumie się paczki: a) ekonomiczne - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii, także za ZPO. 5. Usługi pocztowe, stanowiące przedmiot zamówienia obejmują: 1) przesyłki listowe krajowe o wagach: a) do 350 gram (gabaryt A i B) b) ponad 350 gram do 1000 gram (gabaryt A i B) c) ponad 1000 gram do 2000 gram (gabaryt A i B) d) GABARYT A - to przesyłki o wymiarach : MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. e) GABARYT B to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. f) wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją + - 2 mm; 2) przesyłki listowe zagraniczne o wagach: a) do 50 gram, b) ponad 50 gram do 100 gram, c) ponad 100 gram do 350 gram, d) ponad 350 gram do 500 gram, e) ponad 500 gram do 1000 gram, f) ponad 1000 gram do 2000 gram. 3) paczki pocztowe o wagach: a) do 1 kg (gabaryt A i B) b) od 1 kg do 2 kg (gabaryt A i B) c) od 2 kg do 5 kg (gabaryt A i B) d) od 5 kg do 10 kg (gabaryt A i B) e) GABARYT A - to paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm. f) GABARYT B - to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm; MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm; 4) przesyłki z zadeklarowaną wartością krajowe: a) do 350g b) ponad 350g do 1000g c) od 1000g do 2000g 6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 1. Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529); 2. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz.545); 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.). 4. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) 5. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) 6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 34 ze zm.) 7. Międzynarodowymi przepisami pocztowymi w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745). 4. Innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia. 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu wyceny przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1.A do SIWZ. Warunki i zakres świadczenia usług zostały określone w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług wskazane w formularzu wyceny stanowiącym (zał. nr 1.A do SIWZ) są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danego rodzaju, usługi te będą rozliczane wg cen jednostkowych brutto wynikających z formularza wyceny dla tego zwiększonego rodzaju przesyłek. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu wyceny przedmiotu zamówienia - zał. 1.A do SIWZ. 8. Wspólny słownik CPV: Przedmiot główny: 64.10.00.00-0 usługi pocztowe Przedmiot dodatkowy: 64.11.20.00-4 usługi pocztowe dotyczące listów, 64.11.30.00-1 usługi pocztowe dotyczące paczek..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1529).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 13 A-D: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien/ny być opatrzony/e pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz wyceny, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.8 i pkt 13 lit. e) SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT. 20.2 SIWZ: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §11 zał. nr 2 do SIWZ, 2. INNE ZMIANY. a) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na: - przedłużenie procedury przetargowej, - uwarunkowania społeczne lub działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, b) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w następujących przypadkach : - w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, - w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian cen wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalenia lub zatwierdzenia cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym, - ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe, wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma wówczas obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. 3. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione. 4. Zmiany określone w ust.2 i 3 niniejszego działu wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego i pisemnego powiadamiania się o zmianach określonych w pkt. 20.2.1. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 09:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIETRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie