MENU

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 25.06.2013 r.
 
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”
 
        W związku ze złożoną w tut. Urzędu Gminy Suszec w dniu 25.06.2013 r. informacją firmy:
SANIT-TRANS Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 383; 43-392 Międzyrzecze Górne,  
o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację w/w zamówienia,
 
Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 94 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.: oferty nr 04 złożonej przez:
Konsorcjum Firm:
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.; ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum)
i
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (członek konsorcjum)
 
za cenę: 1.207.410,24 zł brutto.
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas