MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 13.12.2013 r.

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.           Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014 r.”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TRADEA Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 27/4

     42-202 Częstochowa       

za cenę: 230.238,82 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

TRADEA Sp. z o.o.

Al. Kościuszki 27/4

42-202 Częstochowa

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

 

 

Z up. Wójta

 

Zastępca Wójta

Czesław Smusz