MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20.06.2014 R.

Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 126219-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w...
Termin składania ofert: 2014-06-26

 

 

Numer ogłoszenia: 132887 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126219 - 2014 data 11.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: - wykonanie systemu oddymiania wraz z niezbędnym osprzętem i instalacją - wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z przebudową węzła wodomierzowego - dostosowanie istniejącej instalacji wody bytowej do wymogów p.poż. - wykonanie prac murarskich - wykonanie obudów z płyt GKF na stelażu systemowym - demontaż i montaż nowej ślusarki i stolarki drzwiowej - wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacze - wymiana wyłazu - zabezpieczenie konstrukcji dachu do zgodności z przepisami p.poż. - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego - dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów p.poż - zmiana lokalizacji GWP - zastosowanie przejść p.poż i zabezpieczeń p.poż na istniejących instalacjach, jak również: - usunięcie szkód powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przygotowanie pomieszczeń do montażu instalacji tj. zabezpieczenie (w tym m.in. wyniesienie do oraz późniejsze wniesienie z pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego) wszystkich urządzeń, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem, uszkodzeniem w pomieszczeniu w którym będą prowadzone prace, - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed montażem instalacji, uporządkowanie pomieszczeń, każdorazowo po każdym dniu roboczym, - opłatę za wymagane kontrole, przeglądy, pomiary (np. odbiór kominiarski, badanie wody, pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia, UDT, oraz inne wymagane właściwymi przepisami). 3.3 Szczególne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy szkoły, ale pod warunkiem utrzymania dostaw mediów oraz w sposób jak najmniej kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Prace, które będą zakłócać zajęcia, m.in. związane z przewiertami, kuciem, nie mogą być wykonywane wcześniej niż po zakończeniu zajęć i mogą być prowadzone do godz. 20:00. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w soboty. W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!! Dla celów pomocniczych Zamawiający wymaga od Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę, przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego dla całości zamierzenia budowlanego, uwzględniającego ostateczny termin zakończenia robót w dniu 22.08.2014 z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt. 4 lit. b) SIWZ oraz postanowień dotyczących czasu pracy określone w niniejszym punkcie. Zamawiający (po wspólnych uzgodnieniach i konsultacjach z wykonawcą) zatwierdzi złożony harmonogram w terminie 7 dni od jego złożenia. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zatwierdzonego harmonogramu, z zastrzeżeniem postanowień określonych w akapit 2 niniejszego punktu. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zatwierdzonego harmonogramu w trakcie realizacji prac, którego wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać. Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym: uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzającym szkołę, rodzicom przyprowadzającym i odprowadzającym dzieci do placówki, itd. 3.4 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (branża budowlana) - zał. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót (branża elektryczna) - zał. 1.B do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót (branża sanitarna) - zał. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża budowlana - zał. 9.1 do SIWZ, e) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża konstrukcyjno - budowlana - zał. 9.2 do SIWZ, f) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża elektryczna zał. 9.3 do SIWZ, g) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża sanitarna zał. 9.4 do SIWZ, h) projekt wykonawczy - branża budowlana - zał. 10.1 do SIWZ, i) projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana - zał. 10.2 do SIWZ, j) projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. 10.3 do SIWZ, k) projekt wykonawczy - branża sanitarna - zał. 10.4 do SIWZ, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana - zał. nr 11.1 m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna - zał. nr 11.2 n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna - zał. nr 11.3 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty...
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: - wykonanie systemu oddymiania wraz z niezbędnym osprzętem i instalacją - wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z przebudową węzła wodomierzowego - dostosowanie istniejącej instalacji wody bytowej do wymogów p.poż. - wykonanie prac murarskich - wykonanie obudów z płyt GKF na stelażu systemowym - demontaż i montaż nowej ślusarki i stolarki drzwiowej - wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacze - wymiana wyłazu - zabezpieczenie konstrukcji dachu do zgodności z przepisami p.poż. - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego - dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do wymogów p.poż - zmiana lokalizacji GWP - zastosowanie przejść p.poż i zabezpieczeń p.poż na istniejących instalacjach, jak również: - usunięcie szkód powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przygotowanie pomieszczeń do montażu instalacji tj. zabezpieczenie (w tym m.in. wyniesienie do oraz późniejsze wniesienie z pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego) wszystkich urządzeń, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem, uszkodzeniem w pomieszczeniu w którym będą prowadzone prace, - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed montażem instalacji, uporządkowanie pomieszczeń, każdorazowo po każdym dniu roboczym, - opłatę za wymagane kontrole, przeglądy, pomiary (np. odbiór kominiarski, badanie wody, pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia, UDT, oraz inne wymagane właściwymi przepisami). 3.3 Szczególne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy szkoły, ale pod warunkiem utrzymania dostaw mediów oraz w sposób jak najmniej kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Prace, które będą zakłócać zajęcia, m.in. związane z przewiertami, kuciem, nie mogą być wykonywane wcześniej niż po zakończeniu zajęć i mogą być prowadzone do godz. 20:00. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w soboty. W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!! Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom, a w szczególności uczniom, nauczycielom, personelowi, osobom odwiedzającym szkołę, rodzicom przyprowadzającym i odprowadzającym dzieci do placówki, itd. 3.4 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (branża budowlana) - zał. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót (branża elektryczna) - zał. 1.B do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót (branża sanitarna) - zał. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża budowlana - zał. 9.1 do SIWZ, e) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża konstrukcyjno - budowlana - zał. 9.2 do SIWZ, f) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża elektryczna zał. 9.3 do SIWZ, g) projekt budowlany (w tym informacja BIOZ) - branża sanitarna zał. 9.4 do SIWZ, h) projekt wykonawczy - branża budowlana - zał. 10.1 do SIWZ, i) projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana - zał. 10.2 do SIWZ, j) projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. 10.3 do SIWZ, k) projekt wykonawczy - branża sanitarna - zał. 10.4 do SIWZ, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana - zał. nr 11.1 m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna - zał. nr 11.2 n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna - zał. nr 11.3 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..