MENU

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 09.05.2013 R.

 

Suszec, 09.05.2013 r.

 


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAdotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie”, tj. odcinka od Kanału Branickiego (wylot kanalizacji) do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 263mb”

 

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 09.05.2013 r. odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      zał. 1.A do SIWZ – formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

Formularz przedmiaru - ul.Szkolna - Etap II.xlsUwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót zał. 1.A.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 175388 - 2013 z dnia 02.05.2013 r. na ww. postępowanie.

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                              Marian Pawlas