MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA - DOT. REJON 3 (ZADANIE 3) - RUDZICZKA


                                                                       Suszec, dnia 19.10.2015 r.

ZPU.271.1.11.2015

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA – REJON 3 (ZADANIE 3) - RUDZICZKA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016”.

 

Wójt Gminy Suszec, na podstawie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że unieważnia część w/w postępowania – REJON 3 (ZADANIE 3) – RUDZICZKA, w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w:

-     art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

-     art. 93 ust. 2 ustawy: „(…) Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (…)”.

Wójt Gminy

Marian Pawlas