MENU

Struktura własnościowa i majątek GOK-u

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – 100% własność Gminy Suszec.

 

MAJĄTEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu w celu prowadzenia statutowej działalności używa na podstawie :

      1.   Aktu Notarialnego Repertorium A nr 921/2004 z dnia 10.02.2004r.:

  • Dom Kultury w Suszcu wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej 22,
  • Remizo- Świetlicę w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 279,
  • Remizo-Świetlicę w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116,
  • Remizo-Świetlicę w Rudziczce przy ul. Pszczyńskiej 24.

      2.   Umowy Użyczenia Nr GOK/1/2007 z dnia 21.03.2007r.:

  • Ośrodek Rekreacyjny “GWARUŚ” położony w Suszcu

       
       
             
WYKAZ – RZECZOWY  MAJĄTEK  TRWAŁY  2004 R. Wg stanu na 31.12.2004 r.  
             
Lp. Określenie środka trwałego    Wartość inwentarzowa  
  Nr inwent. Nazwa  b.o. zwięk - szenia zmniej-szenia b.z
             
             
grupa I - Budynki        
             
1. I/17/83/2 RŚ-Kryry 264 252,06     264 252,06
2. I/17/83/3 RŚ-Rudziczka 187 216,99     187 216,99
3. I/17/83/4 RŚ-Mizerów 70 993,03     70 993,03
4. I/17/83/5 DK-Suszec 777 611,96 295 097,20   1 072 709,16
5.   Gwaruś 1 010,64     1 010,64
  razem:   1 301 084,68 295 097,20   1 596 181,88
             
grupa II - Budowle        
             
1. II/22-29/83/1 RŚ-Rudziczka 13 335,56     13 335,56
2. II/22-29/83/2 RŚ-Kryry 7 443,68     7 443,68
3. II/22-29/83/3 RŚ-Mizerów 3 617,90     3 617,90
4. II/22-29/83/4 DK-Suszec 87 875,26     87 875,26
5. II22-29/00/5 Parking Ogrodowa 231 310,00     231 310,00
6. II/22-29/02/6 Sanitariaty Gwaruś 30 228,79     30 228,79
7. II/22-29/02/7 Parking Gwaruś 26 426,20     26 426,20
8. II/22-29/02/8 ulice spacerowe 6 643,29     6 643,29
  razem:   406 880,68 0,00   406 880,68
    razem budynki i budowle: 1 707 965,36 295 097,20   2 003 062,56
grupa III - Kotły c.o.        
             
1. III/3/83/4 RŚ-Mizerów 2 736,00     2 736,00
2. III/3/83/2 RŚ-Kryry 5 258,93     5 258,93
3. III/3/83/3 DK-Suszec 6 452,40     6 452,40
4. III/3/83/5 RŚ-Rudziczka 4 137,20     4 137,20
  razem:   18 584,53 0,00 0,00 18 584,53
             
grupa IV - Maszyny,urządzenia        
             
1. IV/491/83/5 Kopiarka biurowa 5 452,18     5 452,18
2. IV/491/83/6 Zestaw komputerowy 5 718,40     5 718,40
3. IV/491/83/7 Zestaw komputerowy 5 318,41     5 318,41
4. IV/491/83/8 Zestaw komputerowy 3 934,43     3 934,43
5. IV/491/83/9 Zestaw komputerowy   3 893,44   3 893,44
6. IV/491/83/10 Ploter   7 650,00   7 650,00
7. IV/491/83/11 Kopiarka biurowa   7 170,00   7 170,00
  razem:   16 488,99 18 713,44 0,00 39 136,86
             
grupa VIII - Narzędzia,przyrządy,wyposażenie        
             
5. VIII/808/83/6 Szafa chłodnicza-Kryry 3 001,20     3 001,20
6. VIII/808/83/7 Szafa chłodnicza-Kryry 3 050,00     3 050,00
7. VIII/808/83/8 Patelnia elektrcz-Kryry 4 257,80     4 257,80
8. VIII/808/83/9 Piekarnik elektryczny 5 063,00     5 063,00
9. VIII/808/83/10 Patelnia elektryczna 5 725,46     5 725,46
10. VIII/805/ Sprzęt muzyczny 28 849,18     28 849,18
  razem:   49 946,64 0,00 0,00 49 946,64
             
  Środki trwałe w budowie    49 020,00   49 020,00
  Zbiory biblioteczne 167 682,99 33 160,31   200 843,30
  razem rzeczowy majatek trwały 3 084 568,51 377 277,51   2 360 593,89

 

TRYB DZIAŁANIA GOK W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH - określony w statucie

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW – zgodnie z KPA.

PROWADZENIE REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu prowadzi:

  1. ewidencje księgowe, pieczęci,
  2. rejestry pracowników, zwolnień lekarskich, wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, zarządzeń Dyrektora GOK, czytelników,
  3. archiwa dokumentacji pracowniczej i księgowej.

Sposoby i zasady udostępniania danych – zgodnie z przepisami ustaw: o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.

 

</