MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

z dnia 28.06.2017 r,

dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.:

,,Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania  z ul. Kolonia Podlesie - Etap III 

oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu - Etap I”.

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

      Z up. Wójta

 Zastępca Wójta

Czesław Smusz