MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 31.08.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki w Suszcu- drogi dojazdowej do gruntów rolnych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

 

za cenę: 252.876,93 zł brutto

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 3 OFERTY, TJ.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

            DROGRÓD Szymon Tetla

            ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

           43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 02 złożona przez:

            Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

            ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

            Adres do korespondencji:

            ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

„ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

180,00

90,00

270,00

02

175,05

120,00

295,05

03

171,69

105,00

276,69

 

 

   Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

 

   Roman Szopa