MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Wykaszanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych i poboczy dróg na terenie Gminy Suszec w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 69679 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykaszanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych i poboczy dróg na terenie Gminy Suszec w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykaszanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych i poboczy dróg na terenie Gminy Suszec w 2013 r., zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: a) zamówienie obejmuje swym zakresem: - roboty przygotowawcze, które wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, do robót tych zalicza się: -wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń, -wygrabienie liści, które spadły z drzew, -rozgarnięcie kretowisk, -wycięcie jednorocznych samosiewów i odrostów wokół drzew, -wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne, po uzgodnieniu miejsca wywozu z Zamawiającym, -koszenie poboczy dróg i terenów zielonych, w tym m.in. skarp, rowów, miejsc niedostępnych, miejsc reprezentacyjnych oraz pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Suszec, wykaszanych zgodnie z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej - zał. nr 8 do SIWZ, a także zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej SIWZ, -dostawę i pracę sprzętu do koszenia, -uprzątnięcie skoszonej trawy i chwastów z jezdni i chodników, odtransportowanie sprzętu, -kontrolę i pomiary dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu. b) Zamówienie składa się z dwóch zadań (części): 1) Zadanie nr 1: Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec. Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 290.345,45 m2. Lokalizację terenów podlegających koszeniu i utrzymaniu przedstawiono na mapkach lokalizacyjnych - zał. nr 10.01 - 10.9 do SIWZ, natomiast zestawienie długości i powierzchni (w tym średniej szerokości koszenia) poboczy i miejsc reprezentacyjnych do koszenia wykazano odpowiednio w załącznikach nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. Szerokość koszenia podana w załączniku 9.1 i 9.2 została uśredniona. Do powierzchni koszenia wchodzą zarówno odcinki o mniejszej jak i większej szerokości niż podana szerokość średnia. W przypadku występowania rowów przydrożnych koszeniu podlega pas od krawędzi jezdni do przeciwskarpy włącznie. Po przeprowadzonych pracach należy uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni i chodników. Zamawiający, dla zadania nr 1, wymaga wykonania nie mniej niż czterech pełnych koszeń na poboczach dróg gminnych, wymienionych w zał. nr 9.1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy i nie mniej niż pięciu pełnych koszeń w miejscach reprezentacyjnych wymienionych w zał. 9.2 do SIWZ, w okresie obowiązywania umowy, w terminach określonych w zał. 6 do SIWZ. 2) Zadanie nr 2: Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Suszec. Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 120.000,00 m2. Zestawienie powierzchni pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia wykazano w zał. nr 11 do SIWZ. Decyzję dotyczącą zakresu i terminu świadczenia przedmiotu zamówienia na terenach objętych zadaniem nr 2 podejmuje zamawiający. Zamawiający, dla zadania nr 2, dla szacowanych powierzchni przedstawionych w zał. nr 11 do SIWZ, termin i szczegółowy zakres prac wskazuje na bieżąco w protokole przekazań i odbiorów pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ. 3.3 Warunki szczegółowe: a) koszenie trawy ma być prowadzone w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie była większa niż 20 cm (dotyczy tylko zadania nr 1), b) wysokość trawy po skoszeniu może maksymalnie wynosić 5 cm, c) prace obejmują także wycinkę jednorocznych samosiewów i odrostów, d) uprzątnięcie zanieczyszczeń z jezdni i chodników po przeprowadzonych pracach. 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) specyfikacja techniczna - zał. nr 8 do SIWZ, b) zestawienie długości i powierzchni poboczy do koszenia - zał. nr 9.1, c) zestawienie długości i powierzchni miejsc reprezentacyjnych do koszenia - zał. nr 9.2, d) mapki lokalizacyjne - pobocza i miejsca reprezentacyjne - zał. nr 10.01 - 10.9. e) zestawienie powierzchni pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia - zał. nr 11 f) protokół przekazań i odbiorów pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia - zał. nr 12. 3.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 3.6 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1) wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: Dla zadania nr 1: - kosiarką wysięgnikową bijakową - min. 1 szt.: kosiarki wysięgnikowej na ramieniu o długości min. 5m, doczepnej do pojazdu (nośnika), do koszenia dużych powierzchni, jak: pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi, a także na skarpach i przeciwskarpach, Uwaga! ZAKAZUJE SIĘ STOSOWANIA NOŻY TNĄCYCH MŁOTKOWYCH!!! oraz - kosiarką ręczną - min. 2 szt.: kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak np.: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych, Dla zadania nr 2: - kosiarką ręczną - min. 1 szt.: kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak np.: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych, oraz jedno z poniższych urządzeń: - kosiarką wysięgnikową bijakową - min. 1 szt.: kosiarki wysięgnikowej na ramieniu o długości min. 5m, doczepnej do pojazdu (nośnika), do koszenia dużych powierzchni, Uwaga! ZAKAZUJE SIĘ STOSOWANIA NOŻY TNĄCYCH MŁOTKOWYCH!!! lub - kosiarką rotacyjną - min. 1 szt.: doczepna do pojazdu (nośnika), do koszenia dużych powierzchni płaskich, 2) potwierdzi, że zastosowane do realizacji zamówienia urządzenia techniczne, odpowiadają parametrom określonym w pkt. 1), w sposób określony w pkt. 8.3 lit. g 2) SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.4 SIWZ: Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia: a) pisemnego (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. ZGODNIE Z PKT. 13 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(sy) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób)), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz wyceny prac, stanowiący zał. 6 do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.3.9 i pkt 13 lit. e) SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT. 20.2 - 20.4 SIWZ: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu,siedziby,konta,firmy Zamawiającego,Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego,Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ, 2. INNE ZMIANY. a) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na: - przedłużenie procedury przetargowej, - uwarunkowania społeczne lub działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, b) Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu, umówionego terminu wykonania zamówienia również w następujących przypadkach: - zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian), - działania sił natury uznanego za stan klęski żywiołowej, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a szczególności terminu realizacji zamówienia. 20.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 20.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pl/pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 3 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 77.31.41.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Suszec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 77.31.41.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.