MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.08.2015 R.

Suszec, 27.08.2015 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odwodnienia fragmentu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bursztynową do skrzyżowania z ul. Srebrną wraz z odwodnieniem tych skrzyżowań”

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

- udzielone wykonawcom w dniu 27.08.2015 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Formularzu przedmiaru robót (zał. 1.A), wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 07.09.2015 r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      punkt 14 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę odwodnienia fragmentu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bursztynową do skrzyżowania z ul. Srebrną wraz z odwodnieniem tych skrzyżowań”

- Nie otwierać przed 07.09.2015 r. godz. 10.30.

- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

 

2)      punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 07.09.2015 r. o godz. 10.00,

b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 07.09.2015 r. godz. 10.30.”

 

3)            zał. 1.A do SIWZ – formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

Formularz przedmiaru Odwodnienie Wielodroga ZMIENIONY.xls

Dotychczasowe poz. 6 d.5 oraz 7 d.5 zastępuje się jedną pozycją o treści: „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o śr. 1000 mm Studnia S3, S4, S5 i S6”. Zmianie ulega numeracja pozycji w d.5.

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót zał. 1.A w wersji z dnia 27.08.2015 r.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 213230 - 2015 z dnia 19.08.2015 r. na ww. postępowanie.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas