MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Suszec, dnia  20.12.2016 r.

ZPU.271.1.15.2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                Marian Pawlas