MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

       Suszec, dnia 14.03.2008r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na terenie Gminy Suszec- rok 2008”,  najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

Firma „D.R.OGRÓD”

Ul. Męczenników Oświęcimskich 37

43-229 Ćwiklice

 

za cenę: 303.348,73 zł  brutto.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem

01

0

 

0

02

0

 

 

0

03

400

 

 

400

04

0

 

 

0

 

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert. Ponadto wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego  zamówienia określone w SIWZ.

 

 

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Suszec

                                                                                     Marian Pawlas