MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Wykaszanie i utrzymanie poboczy oraz terenów w obrębie przystanków autobusowych, w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec
Numer ogłoszenia: 152038 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 4493050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykaszanie i utrzymanie poboczy oraz terenów w obrębie przystanków autobusowych, w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykonanie zamówienia pn.: Wykaszanie i utrzymanie poboczy oraz terenów w obrębie przystanków autobusowych, w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: a) zamówienie obejmuje swym zakresem roboty związane z koszeniem trawy i chwastów na poboczach, terenach przyległych do przystanków autobusowych, skarpach, rowach i w miejscach niedostępnych, w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Suszec w 2009r., o łącznej powierzchni: 224.458,79 m2, b) lokalizację terenów podlegających koszeniu i utrzymaniu przedstawiono na załącznikach mapowych - zał. nr 11 a-ł, natomiast zakres ilościowy i średnią szerokość koszenia wykazano w załączonych zestawieniach - zał. 8, 9 i 10, c) szerokość koszenia została uśredniona. Do powierzchni koszenia wchodzą zarówno odcinki o mniejszej jak i większej szerokości niż podana szerokość średnia. W przypadku występowania rowów przydrożnych koszeniu podlega pas od krawędzi jezdni do przeciwskarpy włącznie. Po przeprowadzonych pracach należy uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni i chodników, d) Zamawiający wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń na poboczach i terenach przyległych do przystanków autobusowych, wymienionych w zał. nr 8 i 9 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy i nie mniej niż czterech pełnych koszeń w miejscach reprezentacyjnych wymienionych w zał. 10 do SIWZ, w okresie obowiązywania umowy. 3.3 Warunki szczegółowe: a) koszenie trawy ma być prowadzone w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie była większa niż 20 cm, b) wysokość trawy po skoszeniu może maksymalnie wynosić 5 cm, c) prace obejmują także wycinkę jednorocznych: samosiewów i odrostów, d) wygrabienie i wywóz trawy po skoszeniu oraz odrostów i samosiewów po wycince. 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) ogólna specyfikacja techniczna - OST - zał. nr 6, b) szczegółowa specyfikacja techniczna - SST- zał. nr 7, c) zestawienie długości i powierzchni poboczy do koszenia, zał. nr 8, d) zestawienie długości i powierzchni przystanków do koszenia, zał. nr 9, e) zestawienie długości i powierzchni miejsc reprezentacyjnych do koszenia, zał. nr 10, f) mapki lokalizacyjne - zał. nr 11 a -ł. 3.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: - wymagane minimum: 1 usługa obejmująca m.in. wykaszanie i utrzymanie poboczy dróg, realizowana przez okres min. 4 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę na realizację przedmiotowego zamówienia. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót oraz ich zakres i wartość. Dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną robotę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu i wartości zamówienia, d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: - kosiarka bijakowa - min. 1 szt.: kosiarka wysięgnikowa, doczepna do ciągnika, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi, a także na skarpach i przeciwskarpach, - kosiarka ręczna - min. 2 szt.: kosiarka żyłkowa, spalinowa do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych, 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: a) złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, b) złożenie wypełnionego załącznika A do formularza oferty, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, A, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14324,14327/14327/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).