MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.03.2014R. W TYM ZMIANA ZAŁ. NR 1.A

 Suszec, 25.03.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o rysunek dot. docelowej organizacji ruchu oraz konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, m.in. w związku z otrzymanymi przez wykonawców pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, oraz

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na właściwe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 04.04.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-   będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu”

-   Nie otwierać przed 04.04.2014 r. godz. 10.30.

-   poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 04.04.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 04.04.2014r. godz. 10.30.

 

3)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A do SIWZ (przebudowa ul. Szkolnej) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

1_A__Formularz_przedmiaru_-_Przebudowa_ul_Szkolnej_-_po_odpowiedziach.xls

 

4)    zał. nr 9.1 do SIWZ (PROJEKT BUDOWLANY) zamawiający UZUPEŁNIA O PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, O TREŚCI JAK NIŻEJ (aktualnie załącznik 9.1 zawiera tylko opis docelowej organizacji, który zamawiający uzupełnia i dodaje poniższy rysunek – dokument):

 

Rys__2_1__-_Docelowa_organizacja_ruchu_-_Szkolna.pdf

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 56539-2014 z dnia 18.03.2014r. na ww. postępowanie.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                             Marian Pawlas