MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3
Numer ogłoszenia: 256209 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w części sołectwa Kryry w rejonie ulic: Pawła Garusa i Kasztanowa, a także budowa jednej przepompowni ścieków oznaczonej jako P3 wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, budową ogrodzenia, budową przyłącza elektrycznego oraz podłączeniem do sieci wodociągowej. Przedmiot zamówienia swym zasięgiem obejmuje całą zlewnię przepompowni ścieków P3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje wykonanie kanałów głównych oraz kanałów bocznych (odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego) i zakończenie kanałów bocznych korkiem w granicy nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego. Zgodnie z projektem budowlanym zakres zamówienia obejmuje w zlewni przepompowni ścieków P3 wykonanie: 1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów głównych na odcinku: - od przepompowni ścieków P3 do studni S15: z rur PP klasy S SN8 fi200mm o długości 440,7 metrów wraz z wykonaniem 12 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S12A, S13, S14) oraz 4 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S1, S2, S6, S15); - od studni S6 do studni S19: z rur PP klasy S SN8 fi200mm o długości 123,6 metrów wraz z wykonaniem 4 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S16, S17, S18, S19); - od studni S57 do istniejącej studni S56: z rur PP klasy S SN8 fi200mm o długości 30,3 metry wraz z wykonaniem 1 studni kanalizacyjnej rozprężnej fi 1500mm (oznaczonej jako S57) 2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów bocznych na odcinku: - od studni S2 do granicy działki nr 1407/286, - od studni S4 do granicy działki nr 1853/286, - od studni S7 do granicy działki nr 1570/294, - od studni S8 do granicy działki nr 1569/294, - od studni S9 do granicy działki nr 1167/213, - od studni S10 do granicy działki nr 1166/213, - od studni S11 do granicy działki nr 1943/212, - od studni S12 do granicy działki nr 1540/212, - od studni S12A do granicy działki nr 1544/212, - od studni S13 do granicy działki nr 1788/294, - od studni S15 do granicy działki nr 1995/294, - od studni S16 do granicy działki nr 1852/286, - od studni S16 do granicy działki nr 1412/294, - od studni S17 do granicy działki nr 1855/286, - od studni S18 do granicy działki nr 1730/286, - od studni S19 do granicy działki nr 1728/286. z rur kielichowych łączonych na uszczelki PVC SN8 fi 160mm o długości 100,0 metrów z wykonaniem 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 425mm. W przypadku konieczności zastosowania na kanale bocznym o średnicy 160mm rury ochronnej w granicy działki podmiotu przyłączanego, należy wykonać cały odcinek rury ochronnej łącznie z odcinkiem sieci fi 160mm i zakończenie jej korkiem na terenie nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego. 3. Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni ścieków P3 do studni S57 z rur PE 100 PN10 SDR 17 fi 75x4,3mm o długości 540,1 metrów wraz z wykonaniem 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 1200mm (oznaczonych jako Sr1, Sr2). 4. Robót rozbiórkowych oraz robót związanych z odtworzeniem konstrukcji dróg w pasie przeprowadzonych robót. 5. Przepompowni ścieków P3 z polimerobetonowym zbiornikiem o średnicy fi 1500mm i głębokości 5,00m wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, budową ogrodzenia, budową przyłącza elektrycznego, podłączeniem do sieci wodociągowej. 6. Układu sterowania przepompownią P3 przy wykorzystaniu modułu GSM/GPRS (opis układu sterowania został załączony do projektu wykonawczego branży elektrycznej). UWAGI: 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na studniach kanalizacyjnych włazów żeliwnych klasy D400. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych. 3. Oznaczenia charakterystycznych elementów, podane wyżej, zgodne są z projektem budowlanym. 4. Zamawiający informuje, że zamieszczony rysunek projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznaczony jako 6101.9.005, nie zawiera zmian projektowych naniesionych do projektu budowlanego przez projektanta na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, w związku z uwagami właścicieli posesji do przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana została oznaczona kolorem czerwonym w pliku 6101.9.005.zmiana1. Zmiana ta została uwzględniona w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia wprowadzonych zmian. 5. Koszty obsługi geodezyjnej w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz koszty nadzorów branżowych należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Zamawiający zamierza zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) umowę pożyczki oraz umowę warunkowego umorzenia pożyczki na dofinansowanie przedmiotu umowy. Jeżeli zamawiający otrzyma przedmiotowe dofinansowanie, lecz z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY termin zakończenia realizacji zamówienia nie zostanie dotrzymany i nie zostanie osiągnięty wymagany efekt rzeczowy i ekologiczny, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za w/w szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO. 3.4 Zamawiający zawarł umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - na dofinansowanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY termin zakończenia realizacji zamówienia nie zostanie dotrzymany, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za w/w szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO. 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (branża instalacyjna) - zał. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót (branża budowlano-drogowa) - zał. 1.B do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót (branża elektryczna) - zał. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany - zał. 9 do SIWZ, e) projekt wykonawczy - branża instalacyjna - zał. 10.1 do SIWZ, f) projekt wykonawczy - branża budowlano - drogowa - zał. 10.2 do SIWZ, g) projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. 10.3 do SIWZ, h) informacja BIOZ - zał. 11 do SIWZ, i) dokumentacja geotechniczna - zał. nr 12 do SIWZ, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 13 do niniejszej SIWZ. 3.6 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.7 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia Uwaga: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.23.24.23-3, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.34.20.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.56.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZGODNIE Z PKT 12 SIWZ: 12. Wymagania dotyczące wadium. 12.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł. 12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.01.2015 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczy Żory o.Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 z dopiskiem: Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3. 12.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli w wyznaczonym terminie nastąpi uznanie wskazanego rachunku bankowego o wymaganą kwotę wadium. Dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. 12.5 Wadium wnoszone w formach niepieniężnych, musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania. 12.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Gminy Suszec (I piętro), najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy dokumentu, nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 12.7 Dokumentów wniesienia wadium nie należy załączać w ofertach. 12.8 W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. UWAGA! Z treści gwarancji,poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z budową co najmniej 1 przepompowni - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość wykonanej kanalizacji sanitarnej) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT III.3.2 NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT 8.2.4 - 8.2.12 SIWZ (m.in. tłumaczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania) - WYMIONIONE W PKT 12 SIWZ (WADIUM), - WYMIENIONE W PKT 14 a- d SIWZ (m.in. formularz oferty, formularze przedmiaru robót 1.A, 1.B i 1.C).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres Gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT 22.2 - 22.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 21.2.1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu,siedziby,konta,firmy Zamawiającego,Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 21.2.2. INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY: a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej, - zmiany treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia w całości lub w części, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować oraz pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja udzielająca pomocy finansowej (dot. pkt. 3.3 i 3.4 SIWZ) na realizację przedmiotu zamówienia i że Zamawiający nie straci dofinansowania lub nie zostanie ono z tego tytułu ograniczone.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pl/pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (IPIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zamierza zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) umowę pożyczki oraz umowę warunkowego umorzenia pożyczki na dofinansowanie przedmiotu umowy. Zamawiający zawarł umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na dofinansowanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt 4 SIWZ: 4.Termin wykonania zamówienia: a)Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2015r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b)Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 20 dni przed 31.05.2015 r, z zastrzeżeniem §11 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 20-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie