MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 25.03.2014 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 25.03.2014 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu.

 

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający posiada kompletny profil kanalizacji deszczowej dla tej inwestycji? W załączonej dokumentacji znajduje się tylko fragment do studni Di1-D3 oraz Di2-D4.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Inwestycja swym zakresem przewiduje budowę nowej kanalizacji deszczowej tylko na odcinku od studni Di1 do studni D3 oraz na odcinku od studni Di2 do studni D4 co znalazło odzwierciedlenie w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

W związku z koniecznością zabudowy nowych przykanalików na odcinku od km 0,0+0,0 do km 0,2+15,0 założono na tym odcinku wymianę istniejących studni kanalizacji deszczowej z zachowaniem istniejących rzędnych.

W związku z ryzykiem uszkodzenia istniejącej kanalizacji deszczowej podczas wymiany studni założono w razie konieczności wymianę tej kanalizacji z posadowieniem na rzędnych istniejących.

 

W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie, zamawiający w dniu 25.03.2014 r. dokonał zmiany treści SIWZ, w tym zmiany formularza przedmiaru robót stanowiącego zał. 1.A do SIWZ. W zał. 1.A zamawiający dokonał zmiany w zakresie „opisu” oraz „ilości” dla pozycji nr 32d.3÷38d.3, 40d.3÷ 42d.3 oraz 44d.3.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas