MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.05.2013 R.

 

Suszec, 13.05.2013 r.
 
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy:          postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Kopcowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 11 o długości około 270,05mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej”
               
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
Z uwagi na:
-      konieczność poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które wystąpiły w treści zał. nr 1 i 2 do SIWZ (dot. określenia nazwy zadania) oraz
-      konieczność poprawy warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia,
-      zmiany terminu składania ofert na 21.05.2013 r. godz. 10:00 w związku z w/w zmianami,
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:
 
1)         komparycja formularza oferty – zał. 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kopcowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 11 o długości około 270,05mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej: (…)”
 
2)         § 1 zał. 2 (istotne postanowienia umowy) do SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r., w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.),zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Przebudowa ul. Kopcowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 11 o długości około 270,05mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej”,zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzem przedmiaru robót i niniejszej umowie.”
 
3)         pkt. 8.2 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„b)                   warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. b) zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
-        co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260 mb (jeżeli wykazana robota budowlana, obejmuje szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach wykazanej roboty wykonał budowę/przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260mb)”
 
4)   zał. nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zał. nr 6
 

ZAŁĄCZNIK NR 6
 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
 

 
Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................
Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj.:
--         co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260 mb (jeżeli wykazana robota budowlana, obejmuje szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach wykazanej roboty wykonał budowę/przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260mb)
 

L.p
Rodzaj zamówienia*
Wartość zamówienia
(brutto)
Czas realizacji
Miejsce wykonania zamówienia
Rozpoczęcie - data
Zakończenie - data
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 

 
W załączeniu dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia z zastosowaniem §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego prace wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.
 
 
 
*          należy wpisać nazwę zamówienia wraz zakresem wykonanych robót (jeżeli zakres nie wynika jednoznacznie z załączonego do zamówienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie) - rodzaj i zakres zamówienia winien umożliwić zamawiającemu ocenę, czy wykonane zamówienie spełnia w całości warunek postawiony w postępowaniu
 
 
                                                                                                                           …………..………..............................
                                                                                                                                            (data i podpis/y i pieczęć imienna
                                                                                                                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)
 
…………………………………………………………………………………………………
 
5)   pkt. 13 lit. k) SIWZ – tiret drugi otrzymuje brzmienie:
      „Nie otwierać przed 21.05.2013 r. godz. 10.30.”
 
6)   pkt. 14 SIWZ – otrzymuje brzmienie:
„14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: 21.05.2013 r. o godz. 10.00,
b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
          Termin otwarcia ofert: 21.05.2013 r. godz. 10.30.” 
 
 
Uwaga:
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
Zmiana treści SIWZ powoduje konieczność dokonania zmiany treści głoszenia o zamówieniu dot. w/w przedmiotu zamówienia nr 175704-2013 z dnia 02.05.2013 r.
 
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                      Marian Pawlas