MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.4 – ZAŁ. A (ZADANIE NR 1)

POZ.5 -  ZAŁ. B (ZADANIE NR 2)

5. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU :

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6