MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 26.04.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce wraz z odwodnieniem na odcinku o długości około 650 mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„GEO-BUD- T.B.M.”- Sp. z o.o.

ul. Boczna 6; 44-240 Żory

za cenę: 846.485,48 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 7 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Firma Budowlana D-ART.; Damian Ogrodowski

ul. Tulipanowa 38; 44-264 Jankowice– lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska

ul. Tulipanowa 38; 44-264 Jankowice– partner konsorcjum

OFERTA NR 02 złożona przez:

AWT REKULTIVACE A.S.

DĔLNICKÁ 41/884; 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNĺ SUCHÁ, REP. CZESKA

 OFERTA NR 03 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 05 złożona przez:

MARBUD ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH; Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5; 44-207 Rybnik-Wielopole

OFERTA NR 06 złożona przez:

„GEO-BUD- T.B.M.” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6; 44-240 Żory

OFERTA NR 07 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL – BUD” Spółka Jawna; Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

155,73

120,00

275,73

02

178,32

120,00

298,32

03

158,31

120,00

278,31

04

178,29

120,00

298,29

05

173,07

120,00

293,07

06

180,00

120,00

300,00

07

175,77

120,00

295,77

 

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS