MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       Suszec, dnia 04.11.2008r.

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn.: ,,Budowa boiska sportowego w Radostowicach - I etap: wykonanie płyty boiska i drenażu, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

Zielona Architektura Sp. J.

Ul. Szymczaka 1/29

01-227 Warszawa

     

za cenę: 112.870,41 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym  postępowaniu  zostały złożone cztery oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Magnat Sp. z o.o.

Ul. Sztolniowa 49

44-251 Rybnik

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA”

Ul. Chopina 3

58-310 Szczawno - Zdrój

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zielona Architektura Sp. J.

Ul. Szymczaka 1/29

01-227 Warszawa

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Ep, a”

Ul. Owocowa 1

63-700 Krotoszyn

 

3.         Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

225,57

225,57

03

300,00

300,00

04

0

0

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                            Marian Pawlas