MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.08.2014 R.

 

Suszec, 09.08.2014 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ulicy Wyzwolenia 2 – Etap I wraz z wykonaniem dodatkowych schodów zewnętrznych”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Zamawiający:

- przedłuża termin składania ofert do 14.08.2014 r. do godz. 10:00,

- dokonuje zmian w formularzu przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ), wynikających z udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców,

- wprowadza do formularza przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ) pozycję 61a.

 

          Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 08.08.2014 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)        pkt 14 j) tiret drugi SIWZ, otrzymuje brzmienie:

            Nie otwierać przed 14.08.2014 r. godz. 10.30.

 

2)        pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)         Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 14.08.2014 r. o godz. 10.00,

b)        Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 14.08.2014 r. godz. 10.30.

 

3)        zał. 1.A do SIWZ – formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

         Formularz przedmiaru robót (zał. 1.A do SIWZ).xls

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót zał. 1.A.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 162741-2014 z dnia 25.07.2014 r. na ww. postępowanie.

 

z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

 

Czesław Smusz