MENU

II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 09.12.2013 r.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 252967-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz...
Termin składania ofert: 2013-12-11

 


 

Numer ogłoszenia: 267043 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252967 - 2013 data 26.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W/w przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach inwestycji pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe. 3.2 Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące kucia i przewiertów w ścianach, wykonawca jest zobowiązany do wykonania po godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki po godz. 17.00, a od wtorku do piątku po godz. 15.30. Prace te mogą być prowadzone do godz. 21.00. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu zamówienia również w sobotę od godz. 7.30 do godz. 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy urzędu, tylko wtedy, gdy zakres tych prac będzie nieuciążliwy dla pracowników i petentów urzędu i niekolidujący z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby w objętym pracami budynku. W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby w objętym pracami budynku. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!! 3.3 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót: zał. nr 1.A b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9, i zwane są w treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10. 3.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - usunięcie szkód powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów budynku, - przygotowanie pomieszczeń do montażu instalacji tj. zabezpieczenie wszystkich urządzeń, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem, uszkodzeniem w pomieszczeniu w którym będą prowadzone prace, - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed montażem instalacji, uporządkowanie pomieszczeń, każdorazowo po każdym dniu roboczym, - wszystkie koszty związane z prowadzeniem budowy. 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty...
 • W ogłoszeniu powinno być: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W/w przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach inwestycji pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe. 3.2 Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące kucia i przewiertów w ścianach, wykonawca jest zobowiązany do wykonania po godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki po godz. 17.00, a od wtorku do piątku po godz. 15.30. Prace te mogą być prowadzone do godz. 21.00. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu zamówienia również w sobotę od godz. 7.30 do godz. 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby zamawiającemu, jeżeli w tym dniu nie będą odbywały się uroczystości lub śluby. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy urzędu, tylko wtedy, gdy zakres tych prac będzie nieuciążliwy dla pracowników i petentów urzędu i niekolidujący z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby w objętym pracami budynku. W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie podmiotów mających siedziby w objętym pracami budynku. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!! 3.3 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót: zał. nr 1.A b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9, i zwane są w treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10. 3.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - usunięcie szkód powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów budynku, - przygotowanie pomieszczeń do montażu instalacji tj. zabezpieczenie wszystkich urządzeń, mebli i rzeczy przed zakurzeniem, zniszczeniem, zalaniem, uszkodzeniem w pomieszczeniu w którym będą prowadzone prace, - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed montażem instalacji, uporządkowanie pomieszczeń, każdorazowo po każdym dniu roboczym, - wszystkie koszty związane z prowadzeniem budowy. 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty wskazane w pkt. 8.3.1 lit. h) SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.04.2014..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.05.2014..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) ZGODNIE Z PKT. 8.5 SIWZ: Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia w szczególności: a) pisemnego (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. ZGODNIE Z PKT. 13 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, - oświadczenie o udzieleniu 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty budowlane, materiały), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A, do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.3.11 i pkt 13 lit. e) SIWZ,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) ZGODNIE Z PKT. 8.3.1 lit.h): w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: 1) opis oferowanych parametrów - w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ (arkusz kalkulacyjny EXCEL), w którym należy wykazać w 13 tabelach parametry techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i stwior; W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą powyższego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony, tj. wykonawca musi wypełnić 13 tabel i złożyć je wraz z ofertą (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione); oraz 2) inne opisy oferowanych produktów (urządzeń klimatyzacyjnych) będą ce w posiadaniu wykonawcy, np. karty katalogowe, które będą zawierały co najmniej nazwę producenta oraz parametry techniczne i użytkowe, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ. ZGODNIE Z PKT. 8.5 SIWZ: Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia w szczególności: a) pisemnego (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. ZGODNIE Z PKT. 13 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, - oświadczenie o udzieleniu 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty budowlane, materiały), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A, do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.3.11 i pkt 13 lit. e) SIWZ,.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIETRO)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIETRO)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
 • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe - DOTYCZY PKT 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 25.04.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 25.04.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe - DOTYCZY PKT 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23.05.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 23.05.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych...

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;.