MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

 

 

Ogłoszenie nr 64900-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
Zgodnie z pkt. 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem - Etap II, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem...
Termin składania ofert: 2013-03-05


 

Numer ogłoszenia: 77624 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64900 - 2013 data 15.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonanie co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o wartości min. 320.000,00 zł brutto.
  • W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonanie co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/przebudowie drogi/parkingu o nawierzchni brukowej min. 700 m2 wraz z odwodnieniem o długości min. 120 m.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat (I piętro)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat (I piętro)..