MENU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2017 R. ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Suszec, dnia  13.07.2017 r.

ZPU.271.1.9.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

oraz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie- Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu-    Etap I”

 

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości 804.000,00 zł brutto w tym:

-  dla zakresu I:  460.000,00 zł brutto

-  dla zakresu II: 344,000,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

 

Gwarancja

Termin wykonania

Warunki płatności

01

 

Konsorcjum firm:

Firma Budowlana D-ART

Damian Ogrodowski

ul. Tulipanowa 38

44-264 Jankowice- lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO

mgr Dominika Ogrodowska

ul. Tulipanowa 38

44-264 Jankowice

- partner konsorcjum

 

1.910.738,92

 

(dla zakresu I: 1.035.885,31

dla zakresu II:

874.853,61)

72 m-ce

od dnia podpisania umowy

 do dnia30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017r. z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy

(zał. nr 5 do SIWZ)

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

02

„JUSTMAR” Turczyński Marcin

ul. Wołodyjowskiego 31

41-403 Chełm Śląski

1.188.850,39

 

(dla zakresu I:

713.534,09

dla zakresu II:

475.316,30)

72 m-ce

od dnia podpisania umowy

do dnia 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017 r. z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy

 (zał. nr 5 do SIWZ)

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

03

„GEO-BUD-T.B.M.” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6

44-240 Żory

1.078.724,47

 

(dla zakresu I: 750.495,53

dla zakresu II:

328.228,94)

72 m-ce

od dnia podpisania umowy

do dnia 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68-79 zał. 1.A) i poz. 84-86 zał. 1.B), które muszą zostać zakończone do 15.11.2017 r.  z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust. 1 lit. d oraz postanowień określonych w §1 ust.4 istotnych postanowień umowy

(zał. nr 5 do SIWZ)

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

 

Jednocześnie Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp, że unieważnia w/w postępowanie na podstawie:

-              art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”.

 

 

  Wójt Gminy

Marian Pawlas