MENU

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Suszec, dnia 10.10.2008 r.

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

 

dotyczy:           przetargu nieograniczonego pn. „Remont istniejących dróg gminnych – ulicy Wąskiej w Suszcu oraz ulicy Potoczek w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”

 

 

 

            Wójt Gminy Suszec informuje, iż w odniesieniu do zapisów pgf.3 pkt 3 istotnych postanowień umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamawiający dokonał powiadomienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu, iż w dniach od 15.10.2008 r. do 12.12.2008 r. będą remontowane ulica Wąska w Suszcu oraz ulica Potoczek w Mizerowie, w których zamontowane są elementy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, użytkowane przez w/w Przedsiębiorstwo. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia postanowień zawartych w pgf. 3 pkt 3 istotnych postanowień umowy, powiadamiając użytkownika przedmiotowych urządzeń, o rozpoczęciu robót na w/w drogach w celu nadzoru i kontroli nad stanem technicznym w/w urządzeń podczas robót budowlanych.

                                                               WÓJT GMINY

                                                          MARIAN PAWLAS