MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 04.04.2016

 Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 64342-2016 z dnia 2016-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową...
Termin składania ofert: 2016-04-07

 

Numer ogłoszenia: 76362 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64342 - 2016 data 22.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy o długości około 205,0mb wraz z przebudową słupa linii energetycznej nN. W ramach robót przewiduje się: - opracowanie (aktualizacja) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej wprowadzenie, utrzymanie i likwidację, - roboty przygotowawcze w tym wytyczenie drogi w terenie, wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, - korytowanie pod drogę na powierzchni około 1311,0m2, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na powierzchni około 835,0m2, - wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 7cm na powierzchni około 835,0m2 i o grubości 12cm na powierzchni około 358,0m2, - wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni około 1193,0m2, - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 1115,0m2, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 1083,0m2, - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym na powierzchni około 325,0m2, wraz z wyprofilowaniem terenu za poboczem na powierzchni około 200,0m2, - przebudowę słupa linii energetycznej nN, - uporządkowanie terenu, - sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233330-1 - Fundamentowanie ulic 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym z informacją BIOZ) - zał. nr 9, c) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10 i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zał. nr 11. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..
  • W ogłoszeniu powinno być: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny południowy o długości około 205,0mb wraz z przebudową słupa linii energetycznej nN. W ramach robót przewiduje się: - opracowanie (aktualizacja) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej wprowadzenie, utrzymanie i likwidację, - roboty przygotowawcze w tym wytyczenie drogi w terenie, wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, - korytowanie pod drogę na powierzchni około 832,0m2, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na powierzchni około 270,0m2, - wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 7cm na powierzchni około 270,0m2 i o grubości 12cm na powierzchni około 562,0m2, - wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni około 832,0m2, - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 680,0m2, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na powierzchni około 661,0m2, - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym na powierzchni około 295,0m2, wraz z wyprofilowaniem terenu za poboczem na powierzchni około 200,0m2, - przebudowę słupa linii energetycznej nN, - uporządkowanie terenu, - sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233330-1 - Fundamentowanie ulic 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym z informacją BIOZ) - zał. nr 9, c) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10 i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zał. nr 11. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 200mb lub powierzchni min. 1100m2 wraz z podbudową na minimum tej samej długości/powierzchni, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość/ powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz długość/ powierzchnia wykonanej podbudowy) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 200mb lub powierzchni min. 650m2 wraz z podbudową na minimum tej samej długości/powierzchni, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość/ powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej oraz długość/ powierzchnia wykonanej podbudowy) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 07.04.2016 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..