MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 25.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Pańskiej w Kobielicach - etap I oraz ul. Równej w Kobielicach - dróg dojazdowych do gruntów rolnych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a

43-229 Ćwiklice

za cenę: 327.706,60 zł brutto

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma KAMRAT s.c. ul. Wodzisławska 1,43-245 Studzionka

OFERTA NR 02 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144 , 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra;  ul. Graniczna 5

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 05 złożona przez:

F.H.U. SZULIK Hilary Szulik; ul. Rybnicka 236; 44-240 Żory

OFERTA NR 06 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk; ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 08 złożona przez:

M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska;

Adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój;

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

267,24

267,24

02

233,97

233,97

03

0,00

0,00

04

176,16

176,16

05

0,00

0,00

06

247,41

247,41

07

300,00

300,00

08

248,22

248,22

 

      Z up.

Czesław Smusz

 

Zastępca Wójta