MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.04.2016

 

Suszec, dnia 29.04.2016 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Deszczowej w Suszcu – Etap II – odcinek wschodni o długości około 225,0mb.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Ze względu na:

-         na KONIECZNOŚĆ ZMIANY FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT – ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ, w związku z koniecznością zmiany opisu poz. 5.35 (patrz odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 29.04.2016 r. zamieszczone w zakładce do ogłoszenia na realizację w/w zamówienia), oraz POPRAWĘ POZ. 2.13 – 2.26 i 4.33 – 4.34, jak również z uwagi na konieczność DODANIA DO PRZEDMIARU POZ. 8.38 i 8.39,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert, w tym KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA PODSTAWIE ZMIANIONEGO ZAL. 1.A,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 10.05.2016r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)    „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-     będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Deszczowej w Suszcu – Etap II – odcinek wschodni o długości około 225,0mb”

-     Nie otwierać przed 10.05.2016 r. godz. 10.30.

-     poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 10.05.2016r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016r. godz. 10.30.

 

3)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI: POZ. 1 - FORMULARZ PRZEDMIARU – ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 94230 – 2016 z dnia 15.04.2016  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularza przedmiaru robót 1.A z dnia 29.04.2016 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu.

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                        Marian Pawlas