MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 26.02.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – 2015 r.” najkorzystniejszą ofertę :

                 na zadanie nr 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,

 złożyła firma:     

     Drogród Szymon Tetla  ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice (oferta nr 02)

     za cenę:                147.577,86 zł brutto

 

     na zadanie nr 2 Inne roboty remontowe dróg,

     złożyło:

     Konsorcjum firm:

     Lider konsorcjum: E-BUD Łukasz Budzyk, ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice

     Partner konsorcjum:

     PETBUD Sp. z o.o. ul. Dworcowa 61,43-262 Radostowice (oferta nr 04)

     za cenę:                100.476,92 zł brutto

 

    Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 99%, kryterium okres gwarancji – 1%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj.:

                OFERTA NR 01 złożona przez:

ZRB Ossy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Wyzwolenia 23, 42-624 Ossy;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Drogród Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice;

OFERTA NR 03 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: GeoInvest Krzysztof Gajdzik, ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice;

Partner konsorcjum:

Faktoria Polska Spółka z o.o. Sp. k., ul. Ks. Roboty 50,44-186 Gierałtowice;

OFERTA NR 04 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: E-BUD Łukasz Budzyk, ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice;

Partner konsorcjum: PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61,43-262 Radostowice;

 

III.                  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 1

Razem: ZADANIE NR 1

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 2

Razem: ZADANIE NR 2

Cena - 99%

Okres
gwarancji - 1%

Cena - 99%

Okres
gwarancji - 1%

01

246,15

3,00

249,15

294,66

3,00

297,66

02

297,00

3,00

300,00

Brak oferty

03

274,95

0,00

274,95

272,76

0,00

272,76

04

269,97

3,00

272,97

297,00

3,00

300,00

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas