MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 27.08.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Suszec, 27.08.2015 r.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odwodnienia fragmentu ul. Wielodroga w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bursztynową do skrzyżowania z ul. Srebrną wraz z odwodnieniem tych skrzyżowań”

 

W związku z pismem wykonawcy zawierającym prośbę o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację ww. zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat rur fi 400 z których należy wykonać rurociąg deszczowy. Czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie rur PP 400 SN8 K2Kan firmy Kaczmarek.

 

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować rury fi 400 wykonane z PCV lub PP SN8. Zamawiający akceptuje zastosowanie rur PP 400 SN8 K2Kan firmy Kaczmarek.

 

PYTANIE 2:

Projekt przewiduje wykonanie studni fi 600, fi 800 na kanale fi 400. Taka średnica studni jest zbyt mała w związku z dużą średnicą kanału deszczowego. Producenci nie mają takich studni w ofercie. Proponuje się wykonanie studni S2, S3, S4, S5, S6 jako betonowe fi 1000 ze zwieńczeniem stożkowym. Studnie betonowe można wykonać z dowolnymi załamaniami na kinecie, a ich dostępność jest dużo łatwiejsza.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni betonowych fi 1000 ze zwieńczeniem stożkowym dla studni S3, S4, S5, S6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy studni S2 (fi 800) z uwagi na wydane warunki oraz niewielką odległość do sąsiedniej działki.

 

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ (zał. 1.A) i wprowadził w formularzu przedmiaru robót stosowne zmiany. Oferenci są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą formularza przedmiaru robót w wersji z dnia 27.08.2015 r.