MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.suszec.iap.pl/


Ogłoszenie nr 337090 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Suszec: Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail , faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
http://bip.suszec.iap.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 
http://bip.suszec.iap.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w wersji pisemnej
Adres: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu
Numer referencyjny: ZPU.271.1.14.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu”, zwana dalej zamówieniem. 3.2. Stanowiące przedmiot zamówienia wyposażenie musi: a) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, b) odpowiadać wymogom sanitarnym, być dopuszczone do kontaktu z żywnością, wykonane z materiałów nietoksycznych, niekorodujących, nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności, nie wydzielającymi zapachu, nie powodującymi zmian smaku, c) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, w tym przewidziane ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, wraz z aktami wykonawczymi, d) być dostosowane do wymagań urzędów kontroli sanitarnej i kontroli towarów (Państwowej Inspekcji Sanitarnej), e) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, f) być produktami bezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z aktami wykonawczymi, g) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia zaplecza kuchennego w placówce oświatowej, musi spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych, h) być zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu, i) być zgodne z wymaganiami określonymi w zał. 1.A do niniejszego zaproszenia. 3.3. Przez dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu należy rozumieć: - dostarczenie zamówienia do siedziby Szkoły Podstawowej w Suszcu przy ul. Szkolnej 130, - wniesienie, ustawienie, montaż oraz uruchomienie wyposażenia wg projektu technologii kuchni stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ, - próby rozruchowe i przekazanie wyposażenia do odbioru, - dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganych przepisami prawa dokumentów (atestów, certyfikatów itp.), wymaganych dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych, w języku polskim, - OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W OBSŁUDZE ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonym przez zamawiającego terminie, - OBOWIĄZEK DOKONYWANIA W UDZIELONYM OKRESIE GWARANCYJNYM, W RAMACH WYNAGRODZENIA UMOWNEGO WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW I KOMPLETNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH (SERWISOWYCH), WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA GWARANCJI NA DOSTARCZONYCH, ZAMONTOWANYCH LUB ZAINSTALOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA URZĄDZENIACH, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO - zapewnienie na własny koszt prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót montażowych oraz obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach montażowych, - usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - UDZIELENIE: 36 lub 48 lub 60 - MIESIĘCZNEJ GWARANCJI (zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ) NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (w tym m.in. na roboty montażowe, systemy oraz urządzenia, produkty, materiały). Uwaga! OFERTA MUSI OBEJMOWAĆ WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z: - CZYNNOŚCIAMI WSKAZANYMI POWYŻEJ, W TYM PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ ORAZ URUCHOMIENIE W MIEJSCU MONTAŻU – NALEŻY ZAPEWNIĆ WSZELKIE WYMAGANE W URZĄDZENIACH PŁYNY, KONIECZNE PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA LUB KONIECZNE DO SKALIBROWANIA URZĄDZENIA! - WSKAZANYMI W PKT. 14.3 SIWZ!!! 3.4. Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz wyceny – zał. 1.A do SIWZ, b) projekt technologii kuchni – zał. nr 7 do SIWZ 3.5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Zamieszczone w zał. 1.A do SIWZ ilustracje mają charakter poglądowy i mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wszelkie nazewnictwo zawarte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jedynie jako wskazówkę ułatwiającą identyfikację typu urządzenia pożądanego przez Zamawiającego. W związku z powyższy, gdziekolwiek w SIWZ oraz w załącznikach do niej pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Za urządzenia techniczne, materiały (produkty) i rozwiązania równoważne zamawiający uznaje takie urządzenia techniczne, materiały (produkty) i rozwiązania, które w porównaniu z wyrobami przewidzianymi zał. 1.A do SIWZ, charakteryzują się porównywalnymi cechami, tj. taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służą do tego samego celu. Urządzenia mogą spełniać więcej funkcji niż określone w przedmiocie zamówienia, jednak nie mniej. W formularzu wyceny – zał. 1.A do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest dopuszczalny zakres tolerancji, lub minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. b) Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów mebli i pomieszczeń (dokonania pomiaru z natury), do których meble są zamawiane przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zdjęcia/rysunki techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia określają ostateczny kształt/wygląd mebla. Wszystkie meble należy umiejscowić i wykonać zgodnie z projektem technologii – zał. nr 7 do SIWZ. c) Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa, w tym określonych w treści niniejszej SIWZ. d) Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. W tym celu wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz ofertą zał. 1.A – w którym, oprócz wskazania cen jednostkowych dla poszczególnych elementów wyposażenia objętych zamówieniem i wyliczeniem wartości zamówienia netto i brutto, jest zobowiązany wskazać producenta i model oferowanego wyposażenia kuchni (urządzenia, produktu). UWAGA!!! Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów wskazanych w pkt. 6.4.3) lit. a) SIWZ, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentów tych (kart materiałowych) nie należy składać wraz z ofertą. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu urządzeń niespełniających określonych w zał. nr 1.A standardów wykonania i wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. 3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny 39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni 3.7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących zał. 5 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 39314000-6
Dodatkowe kody CPV:39141000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe: ZGODNIE PKT. 4 SIWZ: 4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16.12.2016 r. 4.2 Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy – zał. 5 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie nie później niż 3 dni przed 16.12.2016 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. 4.3 Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 4.1 uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: ZGODNIE Z PKT. 5.1.2)c SIWZ: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu wyposażenia kuchennego, każde z nich o wartości min. 150.000,00 zł brutto, oraz przedłoży dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt III.4.2. ogłoszenia co do terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia do wykorzystania przez Wykonawców zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na lub zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. (w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, nie dopuszcza się łącznego spełniania w/w warunku przez wykonawców - co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać w/w warunek samodzielnie) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w zał. 1.A do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oficjalne karty materiałowe oferowanych produktów, w języku polskim lub angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały zgodność lub równoważność oferowanych urządzeń/produktów z wymaganiami (standardami, wymaganiami jakościowymi i parametrami) określonymi w zał. nr 1.A do SIWZ (zawierające zdjęcie/rysunek techniczny oferowanego produktu, jego parametry, wymiary, szczegóły techniczne, nazwę producenta, oznaczenie modelu lub - w przypadku braku takich oznaczeń - inne, przypisane wyłącznie temu produktowi cechy, jednoznacznie identyfikujące zaoferowany produkt - Zamawiający nie dopuszcza wskazywania parametrów w formie np. tolerancji, zakresów od-do, min., max.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez wykonawcę kart materiałowych i określonych w nich parametrów technicznych oferowanych urządzeń/produktów na podstawie innych dostępnych źródeł informacji. Treść kart materiałowych musi być zgodna z oświadczeniem złożonym przez wykonawcę na dzień składania ofert i zawartym w zał. 1.A w zakresie określenia producenta i modelu urządzenia (produktu). Wykonawca nie może dokonać zmiany oferowanego urządzenia (produktu) po terminie składania ofert. Ocenę zgodności oferowanych produktów zamawiający dokona podstawie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Pod pojęciem oficjalne karty materiałowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń/produktów lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. KARTĘ MATERIAŁOWĄ NALEŻY OZNACZYĆ NUMEREM POZYCJI PRZYPORZĄDKOWANYM DLA DANEGO PRODUKTU W ZAL. 1.A W przypadku gdy dostarczane na etapie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia produkty nie będą zgodne z treścią oferty wykonawcy, Zamawiający ma prawo i będzie żądał wymiany produktu/ów na spełniające wymagania określone w SIWZ i w ofercie wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT.: 7.3 SIWZ - TŁUMACZENIA (JEŻELI DOTYCZY); 6.1.5 SIWZ - ZOBOWIAZANIE (JEŻELI DOTYCZY); 7.13 i 7.14 i 12.5 SIWZ - PEŁNOMOCNICTWA (JEŻELI DOTYCZY); 12.3 SIWZ - formularz oferty; 12.4 SIWZ - formularz wyceny

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60

OKRES GWARANCJI

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZGODNIE Z PKT. 18.2-18.3 SIWZ: 18.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 5 do SIWZ. 2) INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY mogą zostać dokonane w przypadku: a) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy, b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, c) zastosowania produktu zamiennego w stosunku do zaoferowanego o par