MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 15.03.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont ul. Studzienka w Radostowicach - III etap”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a
43-229 Ćwiklice
za cenę: 125.381,53 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 11 ofert, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 02 złożona przez:
AUTO-TRANS Piotr Jojko, ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
Konsorcjum firm:
LIDER: MARBUD Zakład Usług Budowlanych; Mariusz Ogrodowski; ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik
PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski
ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik
OFERTA NR 04 złożona przez:
Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 05 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 06 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 07 złożona przez:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
OFERTA NR 08 złożona przez:
Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa,
OFERTA NR 09 złożona przez:
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
OFERTA NR 10 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
OFERTA NR 11 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
173,19
173,19
02
154,86
154,86
03
222
222
04
244,35
244,35
05
261,99
261,99
06
300
300
07
212,79
212,79
08
223,02
223,02
09
225,12
225,12
10
249,27
249,27
11
229,77
229,77

 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas