MENU

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - ZAŁ. DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 26.10.2016 R.

 

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA NALEŻY POBRAĆ Z ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ ZAŁACZNIKA.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro).