MENU

ZMIANA SIWZ Z DNIA 18.12.2009 R.

 

 

Suszec, dnia 18.12.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na udzieloną Wykonawcom w dniu 18.12.2009 r. odpowiedź na pytanie dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 28.12.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Wydłużenie terminu składania ofert, związane ze zmianą treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 227053 - 2009 z dnia 01.12.2009 r. na ww. postępowanie.

        W związku z udzielonymi Wykonawcom wyjaśnieniami oraz wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są wiążące dla Wykonawców. Zmianie ulega również formularz przedmiaru robót załącznik nr 1.A do SIWZ (wykreśleniu pozycji nr 7, 8 i 9 oraz zmianie obmiaru w pozycji nr 20). Zmiana dotyczy również załącznika nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowień umowy. Poniżej do pobrania nowe formularze przedmiaru robót:

a)     Formularz przedmiaru robót (zał. nr 1.A do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa_-_Strona_tytulowa.doc (26.00 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa.xls (47.50 Kb)

Formularz_przedmiaru_robot_-_Zagrodowa__str._tytul.pdf (73.22 Kb)

 

b)    Punkt 13 „h” SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Zagrodowej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową”. Nie otwierać przed 28.12.2009 r. godz. 10.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

c)     Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 28.12.2009r. o godz. 10.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 28.12.2009r. godz. 10.30.

 

d)    §8 pkt 12 Istotnych postanowień umowy (zał. nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót:

-          I fakturowanie nastąpi po zakończeniu zakresu robót związanych z odwodnieniem i wymianą gazociągu, o których mowa w pozycjach od 1 – 32 formularza przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ i podpisaniu bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 8 pkt. 13,

-          II fakturowanie nastąpi po wykonaniu robót drogowych i wykończeniowych, o których mowa w poz. od 33 – 65 formularza przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót, o którym mowa w § 7 pkt. 3.

 

Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularza przedmiaru robót z uwzględnieniem w/w zmiany załącznika 1.A do SIWZ.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas