MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 07.02.2018 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 07.02.2018 r.

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.”

 

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na: wystawienie faktur szacunkowych płatnych przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego oraz faktur rozliczeniowych wystawianych na podstawie odczytów rzeczywistych przekazywanych przez OSD.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 16 i 17 zał. nr 6 do SIWZ, stanowiącymi istotne postanowienia, które wykonawca ma obowiązek wprowadzić do umowy:

 

„16.        Rozliczenia  za  świadczoną  usługę  kompleksową  odbywać  się  będą  na  podstawie rzeczywistych wskazań  układu  pomiarowego  oraz  zgodnie  z  okresem  rozliczeniowym  Operatora  Systemu Dystrybucyjnego.

17.          W przypadku nie otrzymania od Operatora informacji o zużyciu w okresie dwóch kolejnych miesięcy, Wykonawca wystawi fakturę sporządzoną w oparciu o prognozowane miesięczne zużycie paliwa (wykazane w załączniku 1.A do Umowy). Niezwłocznie po otrzymaniu od OSD danych o zużyciu Wykonawca wystawi fakturę korygującą, z terminem płatności jak dla faktury korygowanej.”

 

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne w oparciu o prognozowane oraz rzeczywiste zużycie paliwa gazowego dla tych grup taryfowych, dla których przypadają różne terminy otrzymywania odczytów, tj. rzadsze niż 1 miesiąc.  

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur szacunkowych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego.

 

Pytanie 2:

Czy cena paliwa gazowego w formularzu ofertowym powinna zawierać podatek akcyzowy?

Odpowiedź:

W formularzu wyceny – w zał. nr 1.1 do SIWZ, w pierwszej tabeli formularza (I. KOSZTY PALIWA GAZOWEGO), w kol. 1, pod oznaczeniem grupy taryfowej, zamawiający zamieścił w nawiasach opis: „bez akcyzy” lub „z akcyzą”.

W związku z powyższym, podatek akcyzowy należy doliczyć do ceny jednostkowej netto w taryfach W-1,            W-2 i W-5, tylko tam gdzie znajduje się oznaczenie „z akcyzą”.

Podatek akcyzowy za pobór paliwa gazowego dotyczy tylko czterech punktów poboru gazu, dla których NABYWCĄ jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – poz. 11 zał. 1.A do SIWZ.

Pozostałe punkty poboru paliwa gazowego wykazane w zał. 1.A do SIWZ w poz. od 1-10, są zwolnione od akcyzy.

Sposób obliczenia ceny ofertowej został wskazany w pkt. 14 SIWZ.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                            Marian Pawlas