MENU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU


adres: Suszec 43-267, ul. Lipowa 1
e:mail : gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

fax: 032 449 30 83
NIP: 651-10-27-026
REGON: 003453104

czynne:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Kierownik:
     Wanda Florczak - tel. 32 44 93 080

Główny księgowy:
     Magdalena Paszek - tel. 32 44 93 081

Księgowość, kadry:
     Jolanta Lala - starszy inspektor ds. księgowości i kadr

Pomoc Społeczna:
     tel. 32 44 93 083

     Elżbieta Musiolik - starszy pracownik socjalny
          (rejon opiekuńczy: sołectwo Kryry, sołectwo Mizerów)

     Danuta Zacharek - specjalista pracy socjalnej
          (rejon opiekuńczy: sołectwo Suszec)

     Małgorzata Malcharek - starszy pracownik socjalny
          (rejon opiekuńczy: sołectwo Kobielice, Radostowice)

     Anita Welchar - pracownik socjalny
          (rejon opiekuńczy: sołectwo Suszec)

Asystent Rodziny
     Katarzyna Skowron

Zespół Interdyscyplinarny:
     tel.: 32 44 93 085
     e-mail: gzi@gopssuszec.wizja.net
     Zofia Lubeńczuk - pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie

Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, Program 500 Plus:
     tel. 32 44 93 082
     Ewa Błażyca – Naczelnik Działu Świadczeń Rodzinnych
     Agnieszka Kuś – starszy inspektor

Edyta Waleczek – inspektor

Monika Fojcik - referent

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu został powołany w 1990 roku Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr XII/47/90 z dnia 27 lutego 1990 roku, a zmienioną Uchwałą Rady Gminy w Suszcu Nr XXIII/27/104/92 z dnia 6 X 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Suszec, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzoną celem realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ora wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określają:

1.    Statut GOPS nadany ostatnio Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XX/172/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,

2.    Regulamin Organizacyjny, nadany przez Kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2016, poz. 902).
 

CO REALIZUJE GOPS:

1.    Zadania z zakresu pomocy społecznej określone zostały w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.930ze zm.), która informuje, że:

- pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

- świadczenia z pomocy społecznej obejmują: świadczenia pieniężne, niepieniężne i usługi, w tym między innymi: (zasiłek stały, okresowy, celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, interwencja kryzysowa, dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia i niezbędnego ubrania itp.)

Szczegółowe zadania określone zostały w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

2.    Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518)

Świadczenia rodzinne:
a) zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- świadczenie rodzicielskie;

b) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne;

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

3.    Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 169).

4.    Zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U z 2015r., poz. 575), dotyczące pomocy i wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

5.    Zadań określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015 r., poz.1390), w tym prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

6.    Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.966 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).

7.    Zadania określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

8.    Zadania określone w Ustawie z dnia 17 luty 2016 r., o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r., poz. 195).

9.    Zadania określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
 "Za życiem " ( Dz. U. z.2016 r. poz. 1860).