MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Suszec, dnia 19.07.2013 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach – IV etap”.

  

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), zwanej dalej ustawą, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: „(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

 

Wójt Gminy

 

 

Marian Pawlas