MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 11.08.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Pawiej w Rudziczce na odcinku o długości około 232mb wraz z odwodnieniem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PLATER Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16; 43-241 Łąka

za cenę: 249 546,99 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 4 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

VERKER Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 20/3

41-902 Bytom

OFERTA NR 02 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Firma Budowlana D-ART. Damian Ogrodowski

u. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice – LIDER KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska

ul. Tulipanowa 38; 44-264 Jankowice – PARTNER KONSORCJUM

OFERTA NR 03 złożona przez:

PLATER Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16; 43-241 Łąka

OFERTA NR 04 złożona przez:

USŁUGI TRANSPORTOWE WADAS JACEK

ul. Wołodyjowskiego 31

41-403 Chełm Śl.

 

III.     Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

282,12

15,00

297,12

02

261,36

15,00

276,36

03

285,00

15,00

300,00

04

0

0

0

   

  WÓJT GMINY

 

MARIAN PAWLAS