MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSuszec: Remont istniejących dróg gminnych - ulicy Wąskiej w Suszcu oraz ulicy Potoczek w Mizerowie zgodnie z dokumentacją projektową
Numer ogłoszenia: 230798 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejących dróg gminnych - ulicy Wąskiej w Suszcu oraz ulicy Potoczek w Mizerowie zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont istniejących dróg gminnych - ulicy Wąskiej w Suszcu oraz ulicy Potoczek w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową, zwanego dalej zamówieniem. Ulica Wąska należy do kategorii dróg gminnych, natomiast ulica Potoczek stanowi własność Gminy Suszec. UWAGA: ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (poza trybem określonym w art. 145 ustawy), w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przed przekazaniem terenu budowy, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia. WYKONAWCA wyrazi zgodę na odstąpienie od umowy i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. nr 6 do niniejszej SIWZ, b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 7, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 8 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.5 niniejszej SIWZ. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią zał. nr 4, - wymagane minimum: 1 robota budowlana realizowana w ramach jednej umowy (zlecenia, kontraktu), o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu i odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie, z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać: nazwa zadania, jego wartość oraz zakres, d) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z treścią zał. nr 5, - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia (bez względu na ilość zadań, na które wykonawca składa ofertę) musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia budowlane osoby(osób) wpisanej(ych) w zał. nr 5, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu umowy, - aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie dla osoby(osób) wymienionej(ych) w zał. nr 5, posiadającej(ych) uprawnienia budowlane i wykonującej zadania, dla których te uprawnienia są konieczne, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się w.w uprawnieniami zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: a) udzielenie 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania w.w warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1, b) złożenie wypełnionego druku - formularz oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, c) złożenie formularza przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z w.w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.6 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie lub uchwale wspólników (dot. spółki cywilnej). Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ oraz zał. nr 6 - formularz przedmiaru robót, należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: J.W..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,12979/12979/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).