MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 07.08.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mizerowie”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

 

za cenę: 485.000,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

OFERTA NR 02 złożona przez:

Pojazdy specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.

ul. Wapienicka 36

43-382 Bielsko-Biała

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

02

259,02

259,02

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas