MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 10.10.2014 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 Suszec, dnia 10.10.2014 r.

Odpowiedzi na pytania  - wyjaśnienie treści SIWZ

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie  trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec”

 

              W odpowiedzi na pytania wykonawców związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień (zwanej dalej ustawą Pzp) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytań:

 

PYTANIE 1:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści pkt. 21.4 ust. 1 lit. a) SIWZ w brzmieniu: „Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę” poprzez wskazanie przez Zamawiającego w jakiej formie Wykonawca ma zawiadomić Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W formie pisemnej.

 

PYTANIE 2:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 3 ust. 1 lit. d) i e) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „d) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, wolnego od wad, e) zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis „(…) wolnego od wad” jako nieważnego z uwagi na treść art. 647 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy zapisami § 3 ust. 1 lit. d) i e) istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, a art. 647 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.

Ewentualne modyfikacje kształtu stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Zamawiającym w stosunku do ukształtowania przez ustawodawcę umowy o roboty budowlane mieszczą się w granicach art. 3531 k.c.

W związku z powyższym, zapis w § 3 ust. 1 lit. d) i e) istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE 3:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 3 ust. 2 lit. m) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „przerwania robót na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa” poprzez wskazanie przez Zamawiającego w jakiej formie zostanie zgłoszone żądanie Wykonawcy?

            ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W formie pisemnej.

 

PYTANIE 4:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 3 ust. 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy…” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 6471 § 5 k.c.?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Powołany przez wykonawcę cytat dotyczy § 5 ust. 15 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ; § 3 ust. 17 istotnych postanowień umowy, nie istnieje.

Powołana regulacja została przeniesiona przez zamawiającego do istotnych postanowień umowy wprost z art. 143 c) ust. 3 ustawy Pzp. Jest to przepis szczególny, do którego stosowania w treści umów o wykonanie zamówienia publicznego zamawiający jest zobowiązany.

Wobec powyższego zamawiający nie może usunąć z istotnych postanowień umowy, zapisów określonych w § 5 ust. 15.

 

PYTANIE 5:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 3 ust. 19 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jaką konkretnie liczbę bezpośrednich zapłat traktuje jako wielokrotną?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Powołany przez wykonawcę cytat dotyczy § 5 ust. 19 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ; § 3 ust. 19 istotnych postanowień umowy, nie istnieje.

Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej wykładni obowiązujących aktów prawnych, w tym art. 143 c) ust. 7 ustawy Pzp, wprowadzonego do ustawy Pzp zmianą z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013 r.).

Treść § 5 ust. 19 istotnych postanowień umowy stanowi dosłowne powtórzenie regulacji art. 143 c) ust. 7 ustawy Pzp.

Wg słownika współczesnego języka polskiego (wyd. Wilga, W-wa 2006 r.) słowo „wielokrotny” – oznacza m.in.: niejednokrotny.

 

PYTANIE 6:

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 10 ust. 1 lit. j) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 483 § 1 k.c.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Redakcja zapisu wynika z art. 143 d) ust. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy Pzp (lex specialis). W związku z tym zamawiający jest zobowiązany do zawarcia w umowie postanowień dotyczących tych właśnie kar umownych.

W związku z powyższym kara zastrzeżona w § 10 ust. 1 lit. j) istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Uwaga:

Wykonawca w pytaniach odwołuje się do wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę że zał. nr 2 do SIWZ stanowi istotne postanowienia umowy a nie wzór umowy, dlatego w odpowiedziach zamawiający odwołuje się do istotnych postanowień umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ.

       

                                                                                                            Z upoważnienia

                                                                                                           

                                                                                                            Zastępca Wójta

                                          Czesław Smusz