MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.04.2014 R.

 

Suszec, 07.04.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 31.07.2014 r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16.04.2014 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4.            Termin wykonania zamówienia:

a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2014 r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy – zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 31.07.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy.

c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

2) pkt 14 j) tiret pierwszy, drugi i trzeci SIWZ otrzymuje brzmienie:

„j) wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-   będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”.

-   Nie otwierać przed 16.04.2014 r. godz. 10.30.

-   poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)”

3) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 16.04.2014 r. o godz. 10.00,

b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 16.04.2014 r. godz. 10.30.


 

4) formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Zał. nr 1

 

 

O F E R T A

 

Gmina Suszec

                                                                                                                             ul. Lipowa 1

                                                                                                                             43-267 SUSZEC

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej:

 

1.      Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ………………………..

/suma wartości kosztorysowych netto z formularzy przedmiaru robót zał. 1.A do SIWZ/

 

podatek VAT: 23 %

 

brutto:  ...................................

słownie brutto: ………………………………………………………………………………….

2.      W/w przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 31.07.2014r. od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

3.      Na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty budowlane, materiały) udzielamy:

        60 – miesięcznej gwarancji.

 

4.      Warunki płatności – zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącymi zał. nr 2 do SIWZ.

 

5.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 

6.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

7.      Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia umowy (zał. nr 2), które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na oznaczonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

8.      Oświadczamy, że spełniamy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, stanowią załączniki do niniejszej oferty.

 

9.      Uwagi do oferty: …………………………………….……............………………………………..

………………………………………………………………………….…………............………….

 

 

10.  Podwykonawcy: